முன்னேறு வாலிபாவைத் தாண்டி… சிங்கையில் தமிழின் எதிர்காலம் குறித்து ஒரு இளையரின் பார்வை

இல்லங்களில் ஆங்கில மொழியின் புழக்கம் அதிகரிக்க, அதிகரிக்க, தமிழ்மொழியின் பயன்பாடு குறைந்துக்கொண்டே வருகின்றது. சிங்கையில் தமிழ்மொழியின் முக்கியத்துவத்தை வலுப்படுத்த சில பரிந்துரைகளை பார்கவ் ஸ்ரீகணேஷ் முன்வைக்கிறார்.

Read more

How Immigrants Don’t Want Other Immigrants

We’ve been extraordinary in economic development. We can be as good at defeating xenophobia. BY ROYCE QUEK Rome wasn’t built in a day: and it also wasn’t built by the people and riches of its own lands. Instead, its armies conquered Greece, North Africa and Asia Minor through the manpower of not just Romans, but the many Roman allies: fellow Italian cities which had been subjugated by Rome and were forced to give soldiers to the Roman war machine. With this strategy of co-opting other cities into its growing dominion, Rome swept all before it. But the Italians weren’t happy …

Read more