முன்னேறு வாலிபாவைத் தாண்டி… சிங்கையில் தமிழின் எதிர்காலம் குறித்து ஒரு இளையரின் பார்வை

BY BHARGAV SRIGANESH GUEST EDITED BY PRAVEEN VIJAYAKUMAR சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த 2017 சிங்கப்பூர் எழுத்தாளர் விழாவுக்கு அறம் என்ற சொல் கருப்பொருளாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதாக

Read more

The Quality of Mercy

BY THEOPHILUS KWEK On Monday, 6th March, District Judge Low Wee Ping delayed sentencing domestic helper Kusrini Caslan Arja, an Indonesian citizen, for allegedly putting the life of her employers’ child at risk. The disabled boy had been left in Kusrini’s care, and in an effort to retrieve a suction cap that had fallen into his mouth, she had inadvertently worsened the injury. Having examined the facts, Low…

Read more

How Immigrants Don’t Want Other Immigrants

We’ve been extraordinary in economic development. We can be as good at defeating xenophobia. BY ROYCE QUEK Rome wasn’t built in a day: and it also wasn’t built by the people and riches of its own lands. Instead, its armies conquered Greece, North Africa and Asia Minor through the manpower of not just Romans, but the many Roman allies: fellow Italian cities which had been subjugated by Rome and were forced to give soldiers to the Roman war machine. With this strategy of co-opting other cities into its growing dominion, Rome swept all before it. But the Italians weren’t happy …

Read more

Sea Levels are Rising, and so will Social Anxieties

BY HOE JIA WEN Climate change has arrived.

It is no longer simply a threat for the hypothetical future generations, but a problem for our generation, and particularly, our children’s generation. For the first time, 2015 saw the global average temperature hit 1°C above than the pre-industrial era, moving perilously closer to the 1.5°C limit that countries committed to Paris only the year before. Singapore’s own annual mean temperature has risen by 1.7°C since 1972, from 26.6°C to 28.3°C in 2015 (NCCS). …

Read more